KOŠÍK
Váš nákupní košík je prázdný.
Výsledek hledání pro výraz
Filters

Všeobecné obchodní podmínky

Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování formačních, vzdělávacích a duchovních kurzů a dalších akcí pořádaných Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci prostřednictvím internetových stránek go.liturgie.cz, resp. www.liturgie.cz.

2. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem služeb je

Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci

Thákurova 3, 160 00 Praha 6

IČO: 08987521

e-mail: liturgie.cz@gmail.com

(dále jen jako „Provozovatel“)

3. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:

„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný na internetové adrese https://go.liturgie.cz.

„Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.

„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Účastníkem kurzu“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od Zákazníka.

4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

5. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

6. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky/účastí na Kurzu Zákazník/Účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

7. Provozovatel má právo kdykoliv měnit znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2020. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na Webových stránkách Provozovatele.

II. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Nabídka a cena

1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.

1.2. Fotografie uvedené na Webových stránkách Provozovatele jsou pouze ilustrační, vždy je závazný název kurzu nebo akce a textový popis.

1.3. Kurzy nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky.

1.4. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek apod.) platí do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

2.1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek.

2.2. Zákazník objednává produkty tak, že vybrané množství Kurzů vloží do košíku a následně vyplní osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon).

2.3. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku odešle/dokončí Zákazník kliknutím na tlačítko „pokračovat“ a jejím uhrazením přes platební bránu nebo převodem z účtu. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje.

2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy.

2.5. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“).

2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle e-mailem na elektronickou adresu Zákazníka.

2.7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.

2.8. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.

2.9. V individuálních případech lze Smlouvu uzavřít odesláním Objednávky na e-mailovou adresu liturgie.cz@gmail.com. Objednávka musí obsahovat název a datum Kurzu, množství Kurzů a osobní údaje Zákazníka (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon).

2.10. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“).

III. OBECNÉ PODMÍNKY

1. Dodání a platba

1.1. Účastník je povinen se před zahájením kurzu prokázat potvrzením o přijetí Objednávky a o zaplacení.

1.2. Na způsob platby za poskytnutí kurzu se užije část 2.5. těchto obchodních podmínek.

2. Platební podmínky Kurzů

2.1. Základním způsobem provedení platby je bezhotovostní platba.

2.2. Všechny ceny jsou konečné včetně všech poplatků, které je Zákazník povinen zaplatit.

2.3. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky pošle Provozovatel e-mailem.

2.4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na Webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době zaslání Objednávky ze strany Zákazníka.

2.5. Způsoby plateb za Kurzy jsou tyto:

 Platba on-line prostřednictvím platební karty

 Platba bankovním převodem

2.6. V případě platby bankovním převodem jsou platební údaje Zákazníkovi zasílány e-mailem na elektronickou adresu Zákazníka. Zákazník uhradí daňový doklad/ fakturu do data splatnosti nejpozději však 7 dní před termínem Kurzu.

2.7. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí kurzu před jeho započetím. V opačném případě není oprávněn se kurzu zúčastnit.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb (Kurzů) popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

3.2. Kurzu je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník kurzu. Kde se v tomto článku hovoří o Účastníkovi kurzu, má se tím na mysli též Zákazník účastnící se osobně Kurzu.

3.3. Osoba ve věku 16 let a mladší může být Účastníkem kurzu pouze v doprovodu plnoletého Účastníka téhož kurzu.

3.4. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit účastníky kurzu (jménem, příjmením, kontaktním telefonem, kontaktní e-mailovou adresou), kteří se zúčastní kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

3.5. Zákazník je povinen dostavit se na místo konání nejpozději pět minut před zahájením Kurzu. Provozovatel může odmítnout vstup Zákazníkovi v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na slevu ani na vrácení částky za Kurz.

3.6. V průběhu konání Kurzu jsou Účastníci povinni dodržovat provozní řád a pokyny lektora nebo zástup Provozovatele. Účastníci nejsou oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání Kurzu bez vědomí lektora nebo zástupce Provozovatele.

3.7. Lektor nebo zástupce Provozovatele na začátku Kurzu stručně ústně poučí Účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti. Po celou dobu Kurzu jsou Účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen svou ale i ostatních Účastníků kurzu.

3.8. Lektor nebo zástupce Provozovatele jsou oprávněni vyloučit z účasti na Kurzu ty Účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu.

3.9. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Kurzu.

3.10. Účastník kurzu se nemůže Kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky akutního průjmového či hnisavého onemocnění nebo pokud mu byla nařízena karanténa nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním Kurzu ve styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.

4. Zrušení a změna Kurzu

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu, a to v těchto případech:

 nejpozději 2 dny před konáním Kurzu není Kurz obsazen minimálním počtem Účastníků kurzu, přičemž minimální počet Účastníků kurzu je 20 osob, není-li uvedeno jinak;

 lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení Kurzu;

 konání Kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie, uzavření místa konání, atd.).

4.2. V případě, že Provozovatel zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník a/nebo Účastník kurzu co nejdříve informován.

4.3. V případě zrušení konání je Provozovatel povinen Zákazníkovi vrátit platbu za Kurz do 30 pracovních dnů.

4.4. Provozovatel je oprávněn ke změně lektora a změně méně než 50 % obsahu Kurzu bez předchozího upozornění, a to z vážných důvodů, mezi které patří zejména důvody uvedené v čl. 4.1. všeobecných obchodních podmínek.

4.5. Změny Kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

5. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka

5.1. V případě, že Zákazník nemůže absolvovat Kurz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Provozovateli.

 Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Provozovateli více než 30 dní před začátkem Kurzu, je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi pouze 100 % ceny Kurzu, není-li uvedeno jinak.

 V případě, že oznámení o zrušení účasti na Kurzu je Provozovateli doručeno méně než 30 dní před začátkem Kurzu, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Kurzu.

5.2. Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí Kurzu v souladu s těmito VOP je oprávněn uzavřít s Provozovatelem pouze Zákazník. Toto právo nenáleží Účastníkovi.

5.3. V případě, že se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka

6.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele

7.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Kurzu (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.

7.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.

7.3. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodleně Zákazníka o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Zákazníka. Dále je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu Kurzu.

8. Odpovědnost za škodu

8.1. Účastníci kurzu jsou pečovat o své věci. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

8.2. Zákazník/Účastník kurzu odpovídá za škodu způsobenou Provozovateli, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu.

IV. REKLAMACE KURZU

1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.

2. Pokud Provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Provozovatel oprávněno zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí kurzu, vrácením ceny za poskytnutí kurzu či bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu.

3. O reklamaci Provozovatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Zákazník stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy. Provozovatel vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Provozovatel vydá Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Provozovatel Zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci jakožto správce osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s pořádáním kurzů se zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách či v sídle Provozovatele.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Další práva a povinnosti

1.1. Provozovatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.2. Jazykem kupní smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.3. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.

1.4. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že obsahuje-li vztah založený smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.5. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění Objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.

1.6. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je sídlo Provozovatele na adrese Thákurova 3, 160 00 Praha 6.